Propostes

Mobilitat i via pública:

L’espai públic molt sovint és l’element que defineix un municipi com a tal, per tant, cal tenir-ne especial cura i prioritzar les persones per sobre la circulació motoritzada. Els carrers i les places són el lloc de socialització i convivència i on es construeix el poble realment, és per això que considerem que l’Ajuntament n’ha de tenir especial cura. Un pla de mobilitat és molt important tant per la conciliació entre vianants, cotxes i ciclistes com per permetre l’accés de les persones amb mobilitat reduïda a tot arreu. L’especial configuració del municipi amb nuclis dispersos per tot el terme comporta un gran repte a l’hora de la seva comunicació amb el centre urbà i les zones de serveis és per això que cal potenciar les vies per a vianants i ciclistes i estudiar la possibilitat d’implementar un transport públic intramunicipal.

Un altre aspecte que cal estudiar profundament és la reordenació de la circulació i les zones d’aparcament.

Serveis:

Cal buscar l’eficiència màxima de tots els serveis que ofereix l’ajuntament i és per això que és necessari un control acurat potenciant la formació i reciclatge dels treballadors municipals i subcontractats.

Aquest control potser portarà a veure que cal la municipalització d’alguns d’aquests serveis o, si mes no, una redefinició de les bases de les seves concessions. L’eficàcia sempre ha d’anar lligada al respecte al medi ambient. Cal veure si es pot millorar l’horari d’atenció al ciutadà.

Controlar exhaustivament les delegacions al Consell Comarcal que són moltes i que sembla que cada vegada són més deficients (recaptació, serveis socials…) i la possibilitat de tornar-les assumir.

Obres i manteniment

Aquest és potser l’apartat més important del dia a dia d’un ajuntament i el que té una incidència més directe en les persones. Moltes vegades és considera un tema menor i no es planifica de manera global sinó que es van tapant forats però és un greu error ja que així el servei sol ser deficient i no s’optimitzen els recursos.

Les propietats municipals han d’estar impecables però els propietaris particulars també tenen les seves responsabilitats i cal estar-hi ben atent.

Territori:

Cal tenir una visió global del municipi tot i que també cal ser ben conscient que els problemes no es poden eternitzar i que per tant, a vegades caldrà fer “pedaços” per sortir del pas. Si cal fer-les s’ha de ser ben conscient que són provisionals i que, no per això, la solució es pot allargar. Aquesta és una visió general per a les grans àrees però molt significativa en el cas de l’urbanisme ja que deriva d’una ordenació (el nou POUM) que en molts aspectes és pitjor que l’anterior i que es va fer durant la bombolla immobiliària. Potser caldrà anar fent modificacions puntuals per anar esmenant els greus errors que conté.

Urbanisme:

Cal potenciar un urbanisme sostenible que procuri anar arranjant els nombrosos nyaps que hi ha en aquest moment a Caldes (zona Dr. Soler, Trav. Taronja…). Cal avaluar detalladament els grans projectes especulatius que s’impulsen des de fora amb grans pressions i que potser no sempre són bons pel territori (Golf, Hípica, Balnearis…).

La integració de les urbanitzacions és la gran assignatura pendent (connexió dels diferents nuclis, camins asfaltats i carrils bici) però el fet que existeixen zones fora de la legalitat encara és més problemàtic. Cal planificar tots aquests espais de forma definitiva i implicar-se decididament amb les juntes de veïns per tal que es pugui tirar endavant.

Cal potenciar de manera especial els nuclis tradicionals de Franciac i Santa Seclina com a elements integradors i vertebradors del territori però sobretot el casc antic de Caldes (bàsicament el triangle format per la plaça de l’antic ajuntament, l’església i les termes romanes). Disposar d’un espai central del municipi, amb espais per a les persones, places i equipaments però també amb un fort caràcter identitari.

Medi natural

El municipi de Caldes disposa d’un important patrimoni natural que cal conservar i potenciar tenint en compte dues vessants:

  1. El conservacionisme: apostem per la protecció de la natura i el medi.
  2. La divulgació i potenciació: rutes i senyalització (manteniment i potenciació del carril bici).

Els valors naturals són un patrimoni molt important per Caldes, també des del punt de vista cultural i econòmic ja que poden representar valors potenciadors del turisme.

Cultura:

La cultura ha de ser un altre element d’integració del municipi. Aquest element s’ha de desenvolupar per mitjà de les seves diferents vessants. Tot i així cal tenir en compte que la gran mobilitat de la gent no permetent a tots els pobles petits fer de tot i s’han d’especialitzar ja que sinó els actes no tenen concurrència i sobretot tenir en compte les entitats culturals que hi ha el poble i potenciar les seves activitats (sardanistes, geganters…).

El Casino s’ha de convertir en un autèntic local social no només sales polivalents.

A Caldes tenim la gran sort de comptar amb patrimoni històric molt important que cal fomentar. Aquest patrimoni és el que identifica el poble i el fa singular. L’Aigua Termal s’ha de potenciar en totes les seves vessants però també Sant Maurici, el casc antic i els nuclis de Franciac i Santa Seclina. Està molt bé que es potenciï el Camp dels Ninots, endavant!! Però sembla com si l’Ajuntament es mogués a remolc de l’interès d’altres institucions i no disposi d’un concepte clar de com vol el municipi. La Cultura i el Patrimoni no poden dependre de la bona voluntat de particulars i altres institucions.

Però la gestió de la cultura ha de tenir un nucli, un centre de gestió al voltant de la Biblioteca i l’Arxiu Municipal que han de ser els motors de tot aquest moviment, per això cal portar a terme un projecte global per tal de millorar les seves instal.lacions. Des d’aquests dos equipaments s’han de potenciar el coneixement del nostre entorn i patrimoni (beques de recerca, publicació de llibres, recuperació i divulgació del patrimoni cultural i etnogràfic, mecenatge i custodia del territori, recuperació del patrimoni documental…).

Turisme i promoció econòmica:

Caldes és un poble bàsicament orientat als serveis i no té sentit que ara ho vulguem canviar, però no es tracta de descuidar la indústria ni sobretot la pagesia ja que tot i que n’hi hagi poc són activitats amb una gran repercussió social i a l’entorn.

Tot i això cal un programa per a fomentar el turisme de forma decidida que anirà molt lligat a la recuperació del nostre patrimoni i cultura però també a la gestió urbanística i de manteniment que s’ha de fer.

 


Ensenyament

L’educació és un dels aspectes més importants d’un poble, tot i que també un dels més difícils d’incidir-hi. Tot i això, l’Ajuntament pot fer moltes actuacions per a millorar aquests aspectes sobretot pel que fa a les instal·lacions dels centres docents (gran tema que cal tractar i que a la gent li preocupa molt, sobretot l’institut i la llar d’infants que estan en barracons o espais inadequats).

A banda d’això l’ajuntament si que pot incidir molt en l’educació no formal sigui esportiva, cultural, artística… perquè aquest és precisament el lloc on més es pot fer per educar en valors. És per això que cal potenciar decididament a les entitats que realitzen aquestes activitats i millorar els espais i les actuacions municipals directes. (Escola Esportiva municipal, Escola de Música, Escola d’Art…) i especialment Casal de Joventut.

Serveis Socials

Desgraciadament Caldes té una població amb problemàtiques socials molt important, a vegades des de la visió de certs sectors del nucli aquestes problemàtiques passen desapercebudes ja que en molt casos no s’integren en les entitats i no participen de la vida col.lectiva que es fa al poble. Aquest és un gran problema que s’ha d’afrontar de cares i la millor manera és fent-ne partícip totes les entitats del poble ja que sovint són l’element que més ens pot ajudar. Tot i així no es pot caure en l’error de passar el mort als altres, cal fer un suport molt important i per tant cal millorar de totes totes els Serveis Socials. Un lloc on es detecten més aquest problemes són a les escoles i per tant cal una coordinació molt important entre aquestes i els serveis socials.

Cal analitzar si cal municipalitzar el servei ja que sembla que estan totalment desbordats i que no és prou gran pel volum de casos que hi ha.

Participació ciutadana:

Per tal de millorar l’eficiència i acostar l’administració de les persones cal distribuir les regidories per pobles i veïnats.

Atenció descentralitzada. Plantejar-se si es pot acostar l’ajuntament a les persones, per exemple,  habilitar un local a Franciac i ser-hi algun dia.

Entitats:

Cal tenir molta cura de les entitats, portar un registre concret i actualitzat i tenir-les ben classificades per àrees. Cal regular això de les entitats d’interès municipal per veure si ho són realment, algunes són supramunicipals o representen interessos privats. Encara que no quedi bé, cal exigir uns mínims a les entitats.

Hisenda i Governació:

La funció principal és tenir ben clar de què es disposa i en què es pot invertir. L’Ajuntament no és una empresa privada on s’han de buscar beneficis però tampoc un pou sense fons on s’hagi d’hipotecar el futur del municipi per a realitzar obres faraòniques. És per això que cal:

  1. Estar a l’aguait de tots els programes i subvencions que surten per part de les administracions supramunicipals i mirar-se d’acollir a tots aquells que s’adeqüen als objectius que s’han establert pel municipi.
  2. Disposar d’un inventari acurat de tots els bens i recursos dels que disposa l’Ajuntament en tot moment per tal de minimitzar els costos i optimitzar els serveis.

Seguretat:

Es tracta d’un servei molt important per els ciutadans ja que la percepció de seguretat és un dels elements definidors de la qualitat de vida. Cal aconseguir que la Policia local sigui un cos de proximitat al servei de les persones. Estudiar si calen agents cívics o ampliació agutzils.