Territori

SOM Territori

 

Fomentar una visió sostenible del territori que es vegi reflectida en la gestió global del municipi tant pel que fa a l’urbanisme com les obres i el manteniment, els serveis o la planificació del territori i del medi natural.

 

Urbanisme

 

Tot i que la visió global del municipi és fonamental hem de ser ben conscients que els problemes no es poden eternitzar i que per tant, a vegades caldrà ser decidit i fer petites actuacions per sortir del pas. Això si, hem de ser ben conscients que són provisionals i que, no per això, la solució es pot eternitzar. Aquesta és una visió general per a les grans àrees però molt significativa en el cas de l’urbanisme ja que deriva d’una ordenació (el nou POUM) que es va fer durant la bombolla immobiliària i a vegades no dóna respostes ala realitat actual.

 

La integració de les urbanitzacions és la gran assignatura pendent cal acostar les urbanitzacions el poble i el poble a les urbanitzacions, però el fet que existeixin zones fora de la legalitat encara és més problemàtic. Cal planificar tots aquests espais de forma definitiva i implicar-se decididament amb les juntes de veïns per tal que es pugui finalitzar la seva recepció.

 

Però dins el nucli també s’ha de trobar solucions a alguns sectors que queden per urbanitzar (zona Josep Soler, Trav. Taronja, trams del carrer Costa Brava…).

 

Cal potenciar de manera especial els nuclis tradicionals de Franciac i Santa Seclina com a elements integradors i vertebradors del territori però sobretot el casc antic de Caldes, bàsicament el triangle format per la plaça de l’antic ajuntament, l’església i les termes romanes. En aquest punt cal parlar del Carrer Major i zones adjacents, paradigma de l’abandó del nucli històric i espai que procurarem arranjar de manera definitiva. Disposar d’un nucli central del municipi, amb espais per a les persones, places i equipaments però també amb un fort caràcter identitari.

 

No obstant, tot i que creiem en la necessitat d’aquest espai central, no vol dir oblidar les urbanitzacions, el mateix concepte que serveix per el nucli serveix per a cada una d’elles i cal fer especial èmfasi en les zones d’equipaments de cada una d’elles, millorant-les però també dotant-les de funcionalitat, és a dir,  potenciant activitats que les dinamitzin.

 

Cal avaluar detalladament els grans projectes especulatius que s’impulsen des de fora amb grans pressions i que no sempre són bons pel territori.

 

Tot i les actuacions recents, la riera Santa Maria continua essent la gran oblidada, hem d’actuar decididament en la seva recuperació natural i fer que esdevingui un pulmó verd que creui tot el casc urbà.

 

Medi natural

 

El municipi de Caldes disposa d’un important patrimoni natural que cal conservar i potenciar tenint en compte dues vessants:

 

  1. El conservacionisme: apostem per la protecció de la natura i el medi.
  2. La divulgació: creiem que cal fer una aposta decidida per a fomentar el coneixement de l’entorn mitjançant la millora de les rutes i vies verdes existents però també creant-ne de noves.

 

És per això que impulsarem la preservació d’espai naturals destacats del municipi mirant d’arribar a acords de custòdia del territori amb tots els agents implicats com propietaris, entitats…però també implicant-ne de nous com empreses, consorcis o institucions.  

 

Obres i manteniment

 

Creiem que les obres i el manteniment de l’espai públic no són un tema menor, cal planificar-lo de manera global fent especial incidència en optimització dels recursos. Això té un impacte directe en les persones, en la seva percepció del municipi, en el seu dia a dia, però també en el seu benestar, per tant, a banda d’una funció organitzativa té també una vessant social molt important.

 

És per això que considerem fonamental elaborar un pla per estructurar i organitzar la neteja i manteniment, per millorar-ne l’eficiència tant en els diferents nuclis com a pagès fent especial incidència en l’espai públic. Cal millorar les voreres i fer-les accessibles a tothom. Proposem també incorporar el concepte de vila florida i omplir el poble de fonts, papereres, bancs i flors. Hem de fer especial incidència en els parcs urbans com ara parcs infantils, zones per a practicar esport a l’aire lliure… a banda del seu manteniment és necessari omplir-los d’equipaments per a poder-ne gaudir.

No ens hem de centrar només en els diferents nuclis sinó que cal també un programa per a la millora i manteniment dels camins de pagès i els nuclis tradicionals.

 

Però també cal fer incidència en els espais més privats com parcel·les i solars, franges de les urbanitzacions, zones forestals, rieres…

 

Aquest aspecte també té un gran efecte en la imatge del municipi i  és per això que cal tenir especial cura dels vorals de les carreteres, l’entorn de l’estació i les entrades dels diferents nuclis i barris.

 

Les propietats municipals han d’estar impecables però els propietaris particulars també tenen les seves responsabilitats. Per això bonificarem l’Ibi de les propietats en un bon estat de conservació. Si es detecta alguna deficiència que pot provocar algun perill l’Ajuntament actuarà de forma subsidiària.

 

Serveis

 

Cal buscar l’eficiència màxima de tots els serveis que ofereix l’ajuntament i és per això que és necessari un control acurat potenciant la formació i reciclatge dels treballadors municipals i subcontractats. Hem de fer èmfasi en els serveis que té delegats del Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament no pot anar delegant serveis i desentendre-se’n.

 

Aquest control ha de portar-nos a la municipalització d’alguns d’aquests serveis o si més no una redefinició de les bases de les seves concessions. L’eficàcia sempre ha d’anar lligada al respecte al medi ambient però també a l’atenció del ciutadà, és per això que considerem que cal millorar l’horari d’atenció de molts dels serveis i adequar-los a la realitat del municipi.

 

Creiem fermament que des de l’Ajuntament s’ha de treballar decididament donant exemple i fomentant un procés de canvi progressiu en la manera de gestionar i utilitzar l’energia substituint els combustibles fòssils per fonts renovables i locals.

 

La gestió de la recollida selectiva d’escombraries és un tema molt important que hem d’abordar decididament buscant un nou sistema que s’adeqüi específicament a les necessitats de tot el municipi potenciant la deixalleria per a facilitar la col·laboració dels ciutadans.

 

Però hi ha molts d’altres serveis que tot i que no siguin de gestió municipal cal incidir de manera decidida per millorar-los.

 

Mobilitat i via pública

 

L’espai públic molt sovint és l’element que defineix un municipi com a tal per tant cal tenir-ne especial cura i prioritzar les persones per sobre la circulació motoritzada. Un pla de mobilitat és molt important tant per la conciliació entre vianants, cotxes i ciclistes com per permetre l’accés de les persones amb mobilitat reduïda a tot arreu. L’especial configuració del municipi amb nuclis dispersos per tot el terme comporta un gran repte a l’hora de la seva comunicació amb el centre urbà i les zones de serveis és per això que cal potenciar les vies per a vianants i ciclistes i estudiar la possibilitat d’implementar un transport públic intramunicipal.

És necessària la reordenació de la circulació i les zones d’aparcament. Si volem un urbanisme amable amb les persones hem de procurar que els carrers i places siguin accessibles i agradables, per a fer-ho moltes vegades caldrà regular la presència d’automòbils i aparcament cèntriques i accessibles.