Promoció i Futur

SOM Promoció i futur

 

L’objectiu general és el de potenciar un desenvolupament econòmic sostenible per atendre les necessitats de la població tenint sempre present que ens cal un model d’economia productiva, no especulativa.

És per això que proposem l’optimització dels recursos municipals destinats a promoció econòmica amb la creació d’una oficina específica que es posi al servei dels agents econòmics (comerços, serveis, petits industrials…) fent de pont entre aquests i les administracions, facilitant els tràmits als emprenedors i mirant de fer la gestió de l’administració molt més àgil. Cal una bona coordinació per tirar endavant iniciatives i promocions, fomentar la formació i el reciclatge i estar alerta a les campanyes supramunicipals i a les subvencions. Aquesta oficina ha de funcionar també com a servei municipal d’ocupació que busqui sinèrgies tant amb els petits empresaris com amb les grans empreses tipus golf, embotellaments i balnearis.

 

Fomentarem específicament el nucli comercial tenint molt en compte la realitat del municipi per tal que aquest es converteixi en l’espai de referència per a les compres del dia a dia dotant-lo dels recursos necessaris per millorar la seva competivitat. Per començar cal afavorir un urbanisme amable millorant els aparcaments, els carrils bici, la circulació dels carrers, creant zones peatonals i, sobretot, recuperant les places per a les persones. Els edificis d’equipaments municipals poden servir per a dinamitzar aquests espais.

Però no tot l’esforç s’ha de centrar en l’espai públic, cal també millorar la imatge del nucli urbà potenciant la millora de façanes o l’obertura dels grans establiments a la població en general.

Els mercats setmanals són també un pol d’atracció però s’han de repensar per tal que siguin atractius i complementaris al comerç local.

Cal acostar el nucli a les urbanitzacions i les urbanitzacions al nucli i per fer això és proposa connectar físicament les urbanitzacions amb vies verdes i camins peatonals per facilitar els trajectes a peu o amb bicicleta. Però també estudiar la viabilitat de crear un servei de transport públic que realitzi una ruta comunicant els diferents nuclis del municipi.

Aprofitar el patrimoni com a atractiu per a promoure el turisme i el comerç sobretot l’aigua termal i l’arquitectura i activitats associades. El patrimoni de Caldes és molt important i és essencial utilitzar-lo per a potenciar el municipi però primer de tot cal conèixer-lo perquè sinó es coneix no el podem aprofitar. La marca aigua de Caldes és molt coneguda arreu i en podem treure profit articulant l’oferta i promoció al voltant del nucli de Sant Grau, les Termes Romanes i el futur Centre d’Interpretació però per fer-ho caldria traslladar-hi l’Oficina de Turisme i optimitzar els horaris d’aquest servei.

Així mateix ens cal buscar complicitats amb Girona o la Costa Brava i aprofitar el nus de comunicacions que representa l’estació de ferrocarril.

Gran part dels esforços municipals en promoció s’han dedicat a les fires i festes. L’atracció que causen aquests esdeveniments és molt important però cal aprofitar-los també per afavorir les activitats locals. S’ha de pensar la seva ubicació, horaris i serveis per tal que l’oferta que s’ofereix sigui complementaria a la local.

Aquests esdeveniments, a banda d’un element de promoció i dinamitzador són una bona excusa per a potenciar la integració de tots els caldencs i la identificació com a poble. Cal però anar molt en compte en no caure a la trampa de fer el mateix que fan a tot arreu, cal buscar l’especificitat i sobretot els elements singulars que els vinculen amb el patrimoni i la tradició del nostre municipi.

Per últim però no menys important, a banda del comerç i el turisme, no es pot descuidar els petits industrials ni sobretot la pagesia ja que són activitats amb una gran repercussió social i sobre l’entorn. És per això que es proposa fomentar la urbanització d’un petit sector de tallers o estudiar la creació d’un espai de coworking.