Educació i Joventut

SOM EDUCACIÓ

 

Creiem necessari incorporar la figura d’un/a tècnic d’educació que vetlli per organitzar, gestionar i avaluar, conjuntament amb l’equip tècnic, administratiu i polític d’educació, la planificació educativa, de projectes i formacions, així com assessorar i donar suport tècnic en matèria d’educació a totes les institucions educatives de l’àmbit formal, informal i no formal.

 

Pel que fa la llar d’infants, aquesta requereix d’una ampliació estructural, tant de la part interior com exterior, que permeti la participació d’infants de 0 a 12 mesos amb la finalitat d’oferir un acompanyament en les diferents àrees d’estimulació dels infants des dels primers mesos de vida i, al seu torn, facilitar la conciliació laboral i familiar. També proposem ajustar les quotes de pagament.

 

Entenent que les escoles són un espai educatiu, municipal, comunitari i polivalent, apostem per la seva obertura en horari extraescolar a fi de promoure l’ús d’aquests espais per tots els públics i activitats. Es tracta d’obrir les portes a la comunitat partint de la posada en marxa de projectes i activitats que la mateixa comunitat hagi pogut idear i proposar. Les activitats extraescolars s’han d’introduir a l’escola des de primària i cal coordinar-les i dinamitzar-les des de l’ajuntament (a través del tècnic). Aquestes activitats s’han d’oferir de manera col·lectiva i coordinada entre tots els centres educatius del municipi i fins i tot pels estudiants que estan escolaritzats en altres municipis.

A més, cal adaptar els patis per tal que siguin molt més interessants i adequats a les necessitats dels infants, fent  partícip al poble del disseny dels patis i els espais comuns de l’escola i que puguin col·laborar en el seu manteniment.

 

Defensem que cada centre educatiu gestioni el servei de menjador escolar de tal manera que siguin les responsables d’escollir l’empresa i elaborar el pla de funcionament i la programació anual de menjador.

 

Pensant en el futur laboral de la joventut caldenca, valorem oportuna l’extensió curricular en forma de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La combinació d’ambdues propostes tindria cabuda en la mateixa infraestructura en tant que s’oferiria batxillerat als matins conjuntament amb l’Escolarització Secundària Obligatòria i a les tardes els cicles formatius. Aquests tindrien relació amb la demanda laboral de les empreses del municipi per tal de fomentar una relació practico-laboral i una projecció laboral futura, permetent als joves del municipi i fora del mateix establir-s’hi tant laboral com residencialment.

 

SOM JOVENTUT

 

Ambicionem un espai juvenil capaç d’acollir la multitud i diversitat dels i les participants d’aquest recurs socioeducatiu. Per tant, resulta necessària repensar l’emplaçament d’aquest espai i redissenyar-lo amb l’objectiu d’adaptar-lo a les necessitats emergents d’aquest sector de la població i que respongui als seus propis interessos i motivacions. Per aquest motiu, aquests i aquestes joves esdevindrien agents protagonistes en la reformulació de Ca la Romana, perquè volem un espai per ells i elles i fet pels mateixos/es.

Assumim que tot i tenir un espai delimitat com pot ésser Ca la Romana no identifiqui a tot el col·lectiu juvenil, fent que no se sentin interpel·lats a entrar-hi. Per això i perquè tenim la ferma convicció que l’educació no només es fa de portes endins sinó que es dóna en tots els espais del municipi apostem per la figura d’educador/a de carrer que faci intervenció amb joves i adolescents en medi obert amb l’objectiu d’oferir-los opcions que possibilitin el canvi cap a la seva inserció social activa mitjançant processos educatius i d’acompanyament alhora que es contribueix en un entorn preventiu i de millora de les condicions de socialització i qualitat de vida a partir de la detecció de situacions de risc i la dinamització d’actuacions de promoció de la convivència i el bon ús de l’espai públic.

Des de l’àrea de joventut, contemplem rellevant la implementació d’un Punt Jove de Salut que promogui i millori la salut i benestar dels adolescents i joves mitjançant tallers, xerrades i campanyes de sensibilització. Aquest recurs aniria de la mà de l’assessoria de salut que és un servei gratuït i confidencial, presencial o telefònic, on els i les joves d’entre 12 i 25 anys serien escoltats/des, informats/des i orientats/des sobre sexualitat, alimentació, drogues, salut emocional, bullying, entre d’altres. Ambdues propostes han de comptar amb la figura de professionals especialitzats, com per exemple un/a educador/a social o un/a psicòleg/a.

 

També proposem crear sinergies amb els petits i grans empresaris de Caldes per tal de recuperar la figura de l’aprenent, donar-los l’oportunitat d’aprendre un ofici als joves que no volen continuar estudiant o que no saben com encaminar els seus estudis, d’aquesta manera intentar que no es perdin oficis que tendeixen a desaparèixer per la industrialització del sector, com seria el de flequer, rellotger, sabater, modista, etc.

 

Voldríem crear treball en xarxa amb els joves de cal Manco, proposem fer-los partíceps de les activitats del poble i de les seves oportunitats, a fi de que s’integrin i puguin trobar en Caldes un lloc d’acollida i d’integració.